REKLAMAČNY PORIADOK

Apartmány Veternica

Obchodné meno:​ Old style, s.r.o

Sídlo:​ Veľká lomnica, Gaštanová 1377/6, 059 52

IČO:​ 35394196

DIČ:​ 1023723393

IČ DPH: SK1023723393​ podľa §4

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky poskytovaných služieb, resp. nedostatky podávaného tovaru v zmysle v Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z.

Právo na reklamáciu

Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar, jedlá a nápoje alebo poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať. Chyby akosti jedál a nápojov určených na okamžitú spotrebu reklamuje spotrebiteľ konzumácie priamo u obsluhujúceho pracovníka. Ak sa chyby jedál a nápojov týkajú množstva a hmotnosti, musia sa reklamovať pred začatím konzumácie. Reklamáciu z dôvodu kvality a teploty jedál a nápojov musí spotrebiteľ uplatniť ihneď po ochutnaní. V prípade výskytu chyby na kúpenom nepotravinárskom tovare uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu v záručnej dobe. V prípade výskytu nedostatkov poskytnutej ubytovacej, resp. doplnkovej služby uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých chyby reklamuje.

Zodpovednosť penziónu

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľa zodpovedný pracovník penziónu po odbornom posúdení rozhodne o reklamácii ihneď. Ak nie je možné o reklamácii rozhodnúť ihneď alebo je reklamácia neopodstatnená, spíše sa záznam o reklamácii.Záznam musí obsahovať presné označenie služby, čas kedy bola poskytnutá, vyskytnuté chyby a požiadavku, ako má byť reklamácia vybavená. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.

Vybavenie reklamácie

Vybavenie reklamácie včítane času na odborne posúdenie chyby nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie môže uplatniť svoje právo na súde.

Stravovacie služby

Spotrebiteľ má právo požadovať výmenu, alebo vrátenie zaplatenej ceny. Chyby jedál a nápojov sa považujú za neodstrániteľné.

Ubytovacie, doplnkové služby

Ak nie je možné chyby technického charakteru odstrániť a ak ubytovateľ nemôže poskytnúť spotrebiteľovi náhradné služby (chyby hotelovej izby, chyby doplnkových služieb) má spotrebiteľ právo na primárnu zľavu z ceny, zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak boli služby uhradené vopred.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Spotrebiteľ uplatní právo sa reklamáciu bez zbytočného odkladu najneskôr, najmä však do doby uplatnenia záručnej lehoty.

Záručná doba je:

potravinársky tovar – 8 dní nepotravinársky tovar a služby – 24 mesiacov

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2021

Kontaktujte nás

  Všeobecné zmluvné podmienky ubytovacieho zariadenia

  Apartmány Veternica***

   1. ZMLUVNÉ STRANY

   1.1 Dodávateľ: Apartmány Veternica***  – poskytovateľ služieb

   Spoločnosť zabezpečuje ubytovacie, stravovacie, relaxačné a doplnkové služby, ktoré poskytuje objednávateľov za úhradu.

   1.2 Odberateľ: Objednávateľ ubytovacích služieb – klient

   1. REZERVÁCIA

   2.1 Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene alebo v prospech  tretej osoby.

   2.2 Rezerváciu vyhotovuje spoločnosť po prijatí objednávky objednávateľom formou telefonického, písomného alebo elektronického dopytu.

   OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAŤ

       2.2.1 Meno a priezvisko klienta

       2.2.2 Termín pobytu – počet dní

       2.2.3 Údaje objednávateľa – meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

   2.3 Na základe objednávky spoločnosť vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým objednávateľovi potvrdí jeho objednané služby elektronicky alebo písomne

   1. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

   3.1 Ubytovateľ poskytuje objednávateľovi ceny na základe aktuálnych platných cenníkov.

   3.2 Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.

        3.2.1 Cenu je možné meniť v prípade zmeny počtu osôb, resp. rozsahu služieb.

        3.2.2 Nárok na zníženie ceny nevzniká objednávateľovi v prípade, ak bola akciová ponuka ubytovania uvedená do predaja po potvrdení jeho  rezervácie.

        3.2.3 Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

   3.3 Ubytovateľ má právo v rámci rezervačného procesu žiadať od klienta zálohovú platbu vo výške 50% so splatnosťou do 10 dní od potvrdenia rezervácie.

   V top termínoch (Vianoce, Silvester, Nový rok a Veľká Noc) požadujeme zálohovú platbu vo výške 100% vopred, v jednej, alebo dvoch splátkach. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je zálohová platba pripísaná na účet ubytovateľa.

   3.4   Zálohovú platbu je možné realizovať:

        3.4.1 v hotovosti na recepcii apartmánového domu

        3.4.2 na recepcii apartmánového domu platobnou kartou

        3.4.3 prevodom na bankový účet, ktorý je uvedený v potvrdení rezervácie

   3.5 Ubytovateľ je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že  objednávateľ rezerváciu zruší písomne alebo telefonicky v nasledovných lehotách:

   14 – 7 dní pred pobytom – 50 % zo zálohovej platby

   7 – 0 dní pre pobytom – 100 % zo zálohovej platby

   3.6 Pobyty uvedené ako „Akciový pobyt“ sa hradia vopred prevodom uvedenej sumy za pobyt na bankový účet ubytovateľa. Objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie platby pri stornovaní „Akciového pobytu“. Zmena termínu, zmena ubytovaných hostí pri „Akciovom pobyte“ je možná maximálne 2 x po dohode s ubytovateľom.

  1. UBYTOVANIE, STRAVOVANIE, ZODPOVEDNOSŤ

  4.1 Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže klient

  ubytovať v čase od 14:00 hod do 20:00 hod. Ubytovanie je možné i po

  20:00 hod., prípadne v neskorých nočných hodinách bez prítomnosti

  ubytovacej osoby, zaslaním kódu pre vyzdvihnutie ubytovacích kariet SMS

  správou.

  4.2 Pokiaľ klient nenastúpi na pobyt v termíne uvedenom na rezervácii

  nevzniká mu nárok na vrátenie zálohovej platby.

  4.3 Klient je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu

  do 10:00 hod. Ak klient neuvoľní ubytovaciu kapacitu do 10:00 hod.

  ubytovateľ je oprávnený účtovať klientovi sumu za ďalší pobytový deň, ak

  nebolo dohodnuté inak.

  4.4 V prípade, ak má klient potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu

  a ubytovateľ z dôvodu vyššej moci alebo nepredvídaných udalostí

  ubytovanie klientovi neposkytne, je povinný zabezpečiť hosťovi

  primerané náhradné ubytovanie ak sa podstatne nelíši od potvrdenej

  objednávky.

  4.5 Ubytovateľ môže na žiadosť klienta predĺžiť jeho pobyt, v prípade ak je

  voľná kapacita, môže mu ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácií,

  ako tú, v ktorej bol ubytovaný.

  4.6 Klient má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli uvedené

  v potvrdení rezervácie. Ak je dohodnuté stravovanie vo forme

  polpenzie, tak využitie týchto služieb začína večerou v deň príchodu.

  Klient má nárok požadovať náhradu za neprevzatú stravu iba v prípade

  ak to nahlási vopred, t.j. večeru do 08:00 hod. aktuálneho dňa. Inak mu

  táto náhrada neprináleží.

  4.7 V priestoroch kaviarne a letnej terasy klienti nie sú oprávnení konzumovať

  vlastné potraviny a nápoje.

  Taktiež nie je povolené vynášanie jedál z bufetového stola počas

  raňajok a večeri mimo priestory reštaurácie.

  4.8 Fajčenie je v interiéry apartmánového domu i apartmánov prísne zakázané,

  fajčiť je povolené na balkónoch a pred budovou apartmánového domu.

  4.9 Zabudnuté veci klientov sú u ubytovateľa evidované a uskladňované

  po dobu 6 mesiacov. Zabudnuté veci ubytovateľ pošle hosťovi, len

  v prípade požiadania na náklady klienta.

  4.10 Domáce zvieratá je možné ubytovať v penzióne len po súhlase

  ubytovateľa. Poplatok za takúto službu je uvedený v cenníku služieb.

  Klient nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas

  pobytu v penzióne. Klient sa zaväzuje riadiť pokynmi personálu.

  Domáce zvieratá majú povolený vstup do kaviarne, ale nemôžu sa po

  kaviarni voľne pohybovať.

  4.11 Recepcia alebo ostatný personál penziónu na žiadosť zabezpečí

  privolanie Rýchlej lekárskej starostlivosti. Ubytovateľ je oprávnený

  požadovať peňažnú náhradu za všetky spôsobené výdavky súvisiace

  s ošetrením klienta alebo odstránením škôd spôsobených chorobou

  a úrazom klienta.

  4.12 Zmluvný vzťah medzi ubytovateľom a klientom sa končí v deň jeho

  odchodu zaplatením záverečného účtu v domácej mene. Klient účet

  vyrovná platením v hotovosti v domácej mene, kreditnou kartou alebo

  faktúrou – prevodom na účet po predchádzajúcej dohode na základe

  vystavenej faktúry.

  4.13 Ak sa po odchode klienta zistí jeho neuhradený účet, prípadne škody

  spôsobené klientom, penzión má právo žiadať klienta o dodatočné

  zaplatenie účtu.

  4.14 V prípade, že klient končí svoj pobyt z akéhokoľvek dôvodu skôr ako

  bolo dohodnuté v rezervácií, penzión má právo účtovať klientovi sumu

  za ubytovanie v dĺžke celého dohodnutého pobytu.

  4.15 Klient nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené ním počas

  trvania pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť

  nesie jeho zákonný zástupca.

  4.16 V prípade sťažností, alebo reklamácie je klient povinný túto skutočnosť

  nahlásiť prevádzkovému personálu okamžite a bezodkladne.

  4.17 Klient je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom penziónu.