Všeobecné zmluvné podmienky ubytovacieho zariadenia

Apartmány Veternica***

  1. ZMLUVNÉ STRANY

  1.1 Dodávateľ: Apartmány Veternica***  – poskytovateľ služieb

  Spoločnosť zabezpečuje ubytovacie, stravovacie, relaxačné a doplnkové služby, ktoré poskytuje objednávateľov za úhradu.

  1.2 Odberateľ: Objednávateľ ubytovacích služieb – klient

  1. REZERVÁCIA

  2.1 Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene alebo v prospech  tretej osoby.

  2.2 Rezerváciu vyhotovuje spoločnosť po prijatí objednávky objednávateľom formou telefonického, písomného alebo elektronického dopytu.

  OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAŤ

      2.2.1 Meno a priezvisko klienta

      2.2.2 Termín pobytu – počet dní

      2.2.3 Údaje objednávateľa – meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

  2.3 Na základe objednávky spoločnosť vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým objednávateľovi potvrdí jeho objednané služby elektronicky alebo písomne

  1. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

  3.1 Ubytovateľ poskytuje objednávateľovi ceny na základe aktuálnych platných cenníkov.

  3.2 Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.

       3.2.1 Cenu je možné meniť v prípade zmeny počtu osôb, resp. rozsahu služieb.

       3.2.2 Nárok na zníženie ceny nevzniká objednávateľovi v prípade, ak bola akciová ponuka ubytovania uvedená do predaja po potvrdení jeho  rezervácie.

       3.2.3 Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

  3.3 Ubytovateľ má právo v rámci rezervačného procesu žiadať od klienta zálohovú platbu vo výške 50% so splatnosťou do 10 dní od potvrdenia rezervácie.

  V top termínoch (Vianoce, Silvester, Nový rok a Veľká Noc) požadujeme zálohovú platbu vo výške 100% vopred, v jednej, alebo dvoch splátkach. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je zálohová platba pripísaná na účet ubytovateľa.

  3.4   Zálohovú platbu je možné realizovať:

       3.4.1 v hotovosti na recepcii apartmánového domu

       3.4.2 na recepcii apartmánového domu platobnou kartou

       3.4.3 prevodom na bankový účet, ktorý je uvedený v potvrdení rezervácie

  3.5 Ubytovateľ je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že  objednávateľ rezerváciu zruší písomne alebo telefonicky v nasledovných lehotách:

  14 – 7 dní pred pobytom – 50 % zo zálohovej platby

  7 – 0 dní pre pobytom – 100 % zo zálohovej platby

  3.6 Pobyty uvedené ako „Akciový pobyt“ sa hradia vopred prevodom uvedenej sumy za pobyt na bankový účet ubytovateľa. Objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie platby pri stornovaní „Akciového pobytu“. Zmena termínu, zmena ubytovaných hostí pri „Akciovom pobyte“ je možná maximálne 2 x po dohode s ubytovateľom.

 1. UBYTOVANIE, STRAVOVANIE, ZODPOVEDNOSŤ

4.1 Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže klient

ubytovať v čase od 14:00 hod do 20:00 hod. Ubytovanie je možné i po

20:00 hod., prípadne v neskorých nočných hodinách bez prítomnosti

ubytovacej osoby, zaslaním kódu pre vyzdvihnutie ubytovacích kariet SMS

správou.

4.2 Pokiaľ klient nenastúpi na pobyt v termíne uvedenom na rezervácii

nevzniká mu nárok na vrátenie zálohovej platby.

4.3 Klient je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu

do 10:00 hod. Ak klient neuvoľní ubytovaciu kapacitu do 10:00 hod.

ubytovateľ je oprávnený účtovať klientovi sumu za ďalší pobytový deň, ak

nebolo dohodnuté inak.

4.4 V prípade, ak má klient potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu

a ubytovateľ z dôvodu vyššej moci alebo nepredvídaných udalostí

ubytovanie klientovi neposkytne, je povinný zabezpečiť hosťovi

primerané náhradné ubytovanie ak sa podstatne nelíši od potvrdenej

objednávky.

4.5 Ubytovateľ môže na žiadosť klienta predĺžiť jeho pobyt, v prípade ak je

voľná kapacita, môže mu ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácií,

ako tú, v ktorej bol ubytovaný.

4.6 Klient má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli uvedené

v potvrdení rezervácie. Ak je dohodnuté stravovanie vo forme

polpenzie, tak využitie týchto služieb začína večerou v deň príchodu.

Klient má nárok požadovať náhradu za neprevzatú stravu iba v prípade

ak to nahlási vopred, t.j. večeru do 08:00 hod. aktuálneho dňa. Inak mu

táto náhrada neprináleží.

4.7 V priestoroch kaviarne a letnej terasy klienti nie sú oprávnení konzumovať

vlastné potraviny a nápoje.

Taktiež nie je povolené vynášanie jedál z bufetového stola počas

raňajok a večeri mimo priestory reštaurácie.

4.8 Fajčenie je v interiéry apartmánového domu i apartmánov prísne zakázané,

fajčiť je povolené na balkónoch a pred budovou apartmánového domu.

4.9 Zabudnuté veci klientov sú u ubytovateľa evidované a uskladňované

po dobu 6 mesiacov. Zabudnuté veci ubytovateľ pošle hosťovi, len

v prípade požiadania na náklady klienta.

4.10 Domáce zvieratá je možné ubytovať v penzióne len po súhlase

ubytovateľa. Poplatok za takúto službu je uvedený v cenníku služieb.

Klient nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas

pobytu v penzióne. Klient sa zaväzuje riadiť pokynmi personálu.

Domáce zvieratá majú povolený vstup do kaviarne, ale nemôžu sa po

kaviarni voľne pohybovať.

4.11 Recepcia alebo ostatný personál penziónu na žiadosť zabezpečí

privolanie Rýchlej lekárskej starostlivosti. Ubytovateľ je oprávnený

požadovať peňažnú náhradu za všetky spôsobené výdavky súvisiace

s ošetrením klienta alebo odstránením škôd spôsobených chorobou

a úrazom klienta.

4.12 Zmluvný vzťah medzi ubytovateľom a klientom sa končí v deň jeho

odchodu zaplatením záverečného účtu v domácej mene. Klient účet

vyrovná platením v hotovosti v domácej mene, kreditnou kartou alebo

faktúrou – prevodom na účet po predchádzajúcej dohode na základe

vystavenej faktúry.

4.13 Ak sa po odchode klienta zistí jeho neuhradený účet, prípadne škody

spôsobené klientom, penzión má právo žiadať klienta o dodatočné

zaplatenie účtu.

4.14 V prípade, že klient končí svoj pobyt z akéhokoľvek dôvodu skôr ako

bolo dohodnuté v rezervácií, penzión má právo účtovať klientovi sumu

za ubytovanie v dĺžke celého dohodnutého pobytu.

4.15 Klient nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené ním počas

trvania pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť

nesie jeho zákonný zástupca.

4.16 V prípade sťažností, alebo reklamácie je klient povinný túto skutočnosť

nahlásiť prevádzkovému personálu okamžite a bezodkladne.

4.17 Klient je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom penziónu.